» Ik zoek hulp » Training en begeleiding

Training en begeleiding

Alcander heeft een breed palet aan producten, diensten en methoden die zij inzet om kwetsbare burgers te helpen en overige burgers te ondersteunen en te faciliteren om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

 

Het aanbod is als volgt geordend:

 

Product, dienst of methode Doelgroep   Beschrijving/doel
 1. (Tijdelijke) lichte vormen van hulp, ondersteuning en begeleiding
Spel aan Huis

 

Ouders/verzorgers/ opvoeders van peuters, kleuters, kinderen (0 – 6 jaar) Er wordt gewerkt met individuele begeleidingsplannen waarin de leerdoelen van het kind primair zijn; de ouderbegeleiding is daarop afgestemd. Jaarlijks kunnen met het huidige budgettaire kader maximaal 50 gezinnen worden geholpen. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de sociale competenties van de jeugd en de ouders/verzorgers/opvoeders.
Speelkamer

 

Ouders/verzorgers/ opvoeders van kleuters, kinderen (5 – 10 jaar) Er wordt gewerkt met individuele begeleidingsplannen waarin de leerdoelen van het kind primair zijn; de ouderbegeleiding is daarop afgestemd. Per stadsdeel kunnen jaarlijks 10-15 kinderen deelnemen. Er kunnen (modulair) diverse weerbaarheidtrainingen worden ingezet. Bijvoorbeeld: pesten, echtscheiding, (seksuele) intimidatie en discriminatie, opkomen voor jezelf, zelfvertrouwen en groepsdruk.

De activiteiten zijn gericht op het in beeld krijgen van de aard en mogelijke achtergronden van gedrag van kinderen, alsmede inzicht krijgen in de opvoedcompetenties van de ouders/verzorgers/opvoeders.

Piep zei de muis Ouders/verzorgers/ opvoeders van kleuters, kinderen (4 – 9 jaar) Een programma voor kinderen (en hun ouders/verzorgers/ opvoeders) in een kwetsbare positie dat wordt aangeboden als groepstraject. Op jaarbasis kunnen 10 kinderen en hun ouders/verzorgers/opvoeders deelnemen. Dit product wordt in samenwerking met Mondriaan uitgevoerd.

De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de sociale competenties en eigenwaarde van de jeugd en de ouders/verzorgers/opvoeders.

Let op de kleintjes Ouders/verzorgers/ opvoeders van kleuters, kinderen (6-11 jaar)

 

Een landelijk ontwikkeld aanbod in het kader van psycho educatie, gericht op kinderen die getuige zijn of zijn geweest van huiselijk geweld. Hen wordt geleerd om de ervaring te verwerken; zij worden weerbaarder gemaakt tegen de gevolgen ervan. Dit product wordt samen met Mondriaan en het Maatschappelijk Werk op School (prestatieveld 5) aangeboden. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van de sociale competenties en eigenwaarde van de jeugd en de ouders/verzorgers/opvoeders.
Jij bent belangrijk Ouders/verzorgers/ opvoeders Tijdens deze cursus leren ouders de ontwikkeling van hun kind stimuleren en het onderlinge contact verbeteren.
Opvoeden zo Ouders/verzorgers/ opvoeders van pubers Tijdens deze cursus wordt gezocht naar oplossingen voor opvoedingsproblemen.
KIES training Jeugd van 8 tot 18 jaar KIES (Kinderen In een EchtscheidingsSituatie) is een trainingsprogramma voor kinderen en jongeren, gericht op het verwerken van een scheiding en het omgaan met de nieuwe situatie. De kinderen vinden herkenning steun en tips bij leeftijdsgenoten uit de eigen omgeving.
Pedagogische hulp op maat

 

Ouders/verzorgers/ opvoeders van kinderen, jeugdigen en jongeren Dit product wordt geboden bij complexe vragen en wanneer kortdurende ondersteuning in de thuissituatie nodig is. Het aantal huisbezoeken varieert van 1 tot 4 per gezin. Doel is het in kaart brengen van de situatie en/of bieden van kortdurende hulp en advies aan opvoeders met specifieke opgroei-/opvoedingsvragen. De hulp heeft een preventief karakter of overbrugt de periode naar de inzet van intensieve zorg als blijkt dat de problematiek te complex is.
Kinderpraatjes@ School

 

Kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar Middels inzet van de bus bij basisscholen wordt vindplaatsgericht een gesprek met ouders aangegaan over opvoeden en kind ontwikkeling. Hiermee vergroten we de bekendheid van het aanbod op buurt- en wijkniveau, en wordt de drempel om gebruik te maken van dit aanbod verlaagd (zie ook opvoedtips).
Opvoedtips

 

Ouders/verzorgers/ opvoeders van kinderen, jeugdigen en jongeren Personen worden op diverse manieren van informatie en opvoedtips voorzien; van cursussen tot workshops en buurtbijeenkomsten (maatwerk). Vrijwilligers uit de buurt (in eerste instantie vrijwilligers van Home Start) worden ingezet om themabijeenkomsten te organiseren over zaken rondom (positief) opvoeden (‘peer to peer’ education). Doel van deze aanpak is het versterken van het pedagogisch klimaat van de buurt en het vergroten van het (sociaal) netwerk van ouders. De bedoeling is dat bezoekende ouders uiteindelijk zélf ook een themabijeenkomst mee organiseren (van consument tot producent).
Empowerment trainingen Jeugd Verschillende trainingen om jongens ( Young Boys) en meiden ( Super Women en Young Girls) te empoweren.

Duur van de training is afhankelijk per groep.

Richtlijn: 10 weken

Sociale vaardig- heids training op maat

 

Jeugd Sociale vaardigheidstraining is bedoeld voor kinderen, jeugdigen en jongeren die problemen ervaren in het sociale contact met andere leeftijdsgenoten of volwassen. Kinderen met problemen op het gebied van sociale vaardigheden reageren vaak op een manier die niet zo handig is in sociale situaties. Een kind of jongere kan bijvoorbeeld snel ruzie maken, onvoldoende voor zichzelf opkomen, moeite hebben met het maken en behouden van vriendjes en vriendinnetjes, gepest worden of zelf pesten, zich onzeker voelen, erg de baas spelen of te veel aan volwassenen hangen.
Training Rots en water Jeugd Training van 10 weken met als doel de weerbaarheid te vergroten. Ouders worden betrokken tijdens het programma.
Groep Axenroos Jeugd Een training gericht op kinderen uit het speciaal onderwijs of regulier onderwijs. Ze leren sociale vaardigheden volgens de Axenroos methode. De Axenroos is een methode om te kijken naar hoe mensen zich in communicatie gedragen. Het idee is gebaseerd op het boek “De Stad van Axen” van psycholoog Ferdinand Cuvelier. Het model is geënt op de Roos van Leary.
Support@Home

 

Ouders/verzorgers/ opvoeders van minstens 1 kind jongeren dan 7 jaar Dit product biedt een gezin (met minstens 1 kind jonger dan 7 jaar) langdurige (1 tot 1½ jaar) laagdrempelige ondersteuning middels een getrainde vrijwilliger. De vrijwilliger motiveert ouders om na afloop van het programma elkaar te blijven opzoeken voor onderlinge steun. Hiermee wordt de eigen kracht van gezinnen versterkt.
Klik voor Hulp

 

Jeugd (12-18 jaar) Klik voor Hulp, de online dienst voor de jeugd. Jeugdigen en jongeren kunnen voor informatie en advies terecht tijdens de dagelijkse chatsessies met een collega van het Maatschappelijk Werk (zie prestatieveld 5).
   
School maat- schappelijk Werk Jeugd op VO SMW wordt uitgevoerd in het voortgezet onderwijs. SMW participeert in het O -teams van het onderwijs en begeleidt jeugd, jongeren en/of hun opvoeders middels hulpverleningstrajecten. SMW werkt nauw samen met het Jeugd- en Jongerenwerk, de Jeugdconsulenten van de SBT’s en het expertiseteam.
 

2. Randvoorwaardelijke producten en diensten

 

Zorgcoördinatie

 

Jeugd en gezin In lokaal en regionaal verband wordt afgesproken wie de zorgcoördinatie oppakt van een kind, jeugdige of jongere en zijn gezin. Alcander pakt de zorgcoördinatie op die voortvloeit uit een overleg met ketenpartners waarbij gebruik wordt gemaakt van “1 gezin – 1 plan”. Deze methodiek is geïntegreerd in de aanpak van alle teams die (in-) direct werken met kind, jeugd en gezin.
Verwijsindex Parkstad Limburg Kwetsbare burgers De verwijsindex valt binnen de wet op de Jeugdzorg en is daarom wettelijk bepaald door de overheid. De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit wordt gedaan als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf welke criteria hiervoor gelden.
 

3. Activiteiten

 

Jeugd- en tienerclubs Kinderen (ca. 5-12 jaar) Het aanbod varieert van open inloop, speciale activiteiten voor meiden of jongens, diverse sport-, spel- en beweegactiviteiten, tot thema-avonden over actuele onderwerpen. De activiteiten hebben onder meer tot doel om talent te ontdekken en te ontwikkelen, participatie en activatie te stimuleren, zorgelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren en door te verwijzen c.q. op te volgen.
Summerdeals Kinderen (ca. 4- 18 jaar ) Het jeugd- en jongerenwerk organiseert jaarlijks in de zomervakantie diverse activiteiten voor jeugdigen en jongeren in de leeftijd 9 t/m 18 jaar afkomstig uit de gemeente Heerlen. De activiteiten hebben onder meer tot doel om talent te ontdekken en te ontwikkelen, participatie en activatie te stimuleren, zorgelijke ontwikkelingen tijdig te signaleren en door te verwijzen c.q. op te volgen.
Straatspeeldagen Jeugd Jaarlijks organiseert Alcander samen met buurtbewoners een straatspeeldag in diverse buurten van Heerlen. Op deze dag staat het buitenspelen centraal en worden kinderen en jongeren worden op deze dag gestimuleerd om naar buiten te gaan.
Educatieve, culturele en sportactiviteiten Jongeren (ca. 12-23 jaar) Het aanbod varieert van open inloop, speciale activiteiten voor meiden of jongens, diverse sport-, spel- en beweegactiviteiten, tot thema-avonden over actuele items.
Jongerenpartici-patiedag Jongeren De Jongerenparticipatie is een dag waarop jongeren actief bezig zijn met maatschappelijke vraagstukken toegespitst op hun eigen buurt .
     
 

4. Methoden en bijzondere aanpakken

 

Triple P Ouders/verzorgers/ opvoeders De naam ‘Triple P’ staat voor ‘Positief Pedagogisch Programma’ en is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Het is een methode waarin ouders een positieve opvoedstijl aanleren. Hierdoor verminderen gedragsproblemen bij kinderen. Triple P bestaat uit verschillende onderdelen, van een publiekscampagne, korte gesprekken over alledaagse opvoedvragen tot intensieve begeleiding. Triple P leert ouders:

·       een positieve opvoedstijl;

·       beter omgaan met moeilijk gedrag van kinderen;

·       betere communicatie tussen ouder en kind in alledaagse situaties.

Voor meer informatie bezoek de website http://www.triplep-nederland.nl/nl-nl/home.

1 Gezin/1plan Beroepskrachten met een zorgcoördinatie-functie of -rol 1gezin/1plan is een praktisch communicatiemiddel voor zorgtrajecten waarbij meerdere hulpverleners zijn betrokken. Het is vormgegeven rondom ketenafspraken die onder meer zijn gebaseerd op evidence-based werkzame factoren. De factoren worden binnen 1gezin/1plan gekoppeld aan daadwerkelijke acties van de betrokken hulpverleners en cliënt (en ouders). De methode maakt de rollen van alle betrokken hulpverleners inzichtelijk, zowel in relatie tot het plan als in relatie tot de werkelijke voortgang in de behandeling en de reactie van cliënt(systeem) daarop.
Eigen kracht Kwetsbare burgers De Eigen Kracht methode gaat uit van een samenleving waarin participatie en samenredzaamheid van burgers centraal staan en waarin burgers de zeggenschap houden over hun eigen leven, zeker in contact met organisaties en overheden.

 

Positief opvoeden Ouders/verzorgers/ opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd makkelijk is. Ouders hebben recht op goede informatie. Daarom biedt o.a. Alcander, ouders met kinderen van 0 tot 12 jaar allerlei tips en hulp aan om het opvoeden makkelijker te maken. Zie ook ‘opvoedtips’.  Voor meer informatie bezoek de website http://www.positiefopvoeden.nl/home/.
Groepsaanpak jeugdigen en jongeren in openbare ruimte Jeugdigen en jongeren De groepsgerichte aanpak richt zich op jeugdigen en jongeren die zich in, kleine of grotere, groepen ophouden in de openbare ruimte in Heerlen. Alcander maakt bij de groepsaanpak gebruik van diverse theorieën en evidence-based methoden. De aanpak is vooral gebaseerd op de systeemtheorie en de theorie van de groepsdynamiek. Naast de bovengenoemde theorieën en instrumenten kan in de aanpak gebruik worden gemaakt van andere (praktijkgerichte) modellen en instrumenten zoals: 1 gezin/1 plan, Triple P, positief opvoeden, Eigen kracht, 8-fasenmodel netwerk- en ketenmodel, Verwijsindex Parkstad Limburg, shortlist en Jan Schellekensmethode voor het monitoren en beschrijven van groepen. Voor meer informatie zie bijlage 3 bij prestatieveld 2.
Meldcode huislijk geweld en kinder- mishandeling Kwetsbare burgers waarbij sprake kan zijn van huislijk geweld Als beroepskracht kan men te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld.

 

De meldcode beschrijft in 5 stappen wat een beroepskracht moet doen bij vermoedens van geweld, te weten:

·        stap 1: in kaart brengen van signalen;

·        stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huislijk Geweld (SHG);

·        stap 3: gesprek met de cliënt;

·        stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling;

·        stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden.

     

Alcander Heerlen © 2015 - Creatief ontwerp door Marc Bijl - Technische realisatie door Xlab